Блог архив

Налайх хотын Захирагчийн Ажлын албаны авлигын эсрэг 2016 оны үйл...

2016 оны 01 сарын 25 өдөр                           Дугаар А/05                                 Налайх хот Налайх хотын Захирагчийн Ажлын албаны авлигын эсрэг 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай          Авлигын эсрэг...

Биеийн тамир, спортын хамтлагийг байгуулах тухай...

2016 оны 01 сарын 22 өдөр                           Дугаар А/04                                 Налайх хот Биеийн тамир, спортын хамтлагийг байгуулах тухай          Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 12 дугаар зүйл, Монгол Улсын ...

Зардал гаргах тухай

2016 оны 01 сарын 22 өдөр                           Дугаар А/03                                 Налайх хот   Зардал гаргах тухай            Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, ″Налайх хотын Захирагчийн ...

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2016 оны 01 сарын 08 өдөр                           Дугаар А/01                                 Налайх хот Ажлын хэсэг байгуулах тухай “Налайх хотын Үндсэн дүрэм”-ийн 2.6, 3.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь: 1. ″Шинэ Налай...

Зардал гаргах тухай

2015 оны 12 сарын 24 өдөр                             Дугаар А/13                         Налайх хот Зардал гаргах тухай Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, “Налайх хотын Үндсэн дүрэм”-ийн 2.3 дахь хэсгийг ү...

Ёс зүйн хороо байгуулах тухай

2015 оны 12 сарын 08 өдөр                             Дугаар А/12                         Налайх хот Ёс зүйн хороо байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн захиргааны албан хааг...

″Уянгаар хөглөгдсөн миний нутаг″ урлагийн их наадамд оролцох тух...

2015 оны 11 сарын 11 өдөр                             Дугаар А/10                         Налайх хот ″Уянгаар хөглөгдсөн миний нутаг″ урлагийн их наадамд оролцох тухай ″Налайх хотын Захирагчийн Ажлын албаны дүрэм″-ийн 2 дугаар зүй...

Эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай

2015 оны 10 сарын 09 өдөр                             Дугаар А/07                         Налайх хот Эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай   Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2 дахь хэсэг, ″Налайх хотын...

Эрх бүхий албан тушаалтан томилох тухай...

2015 оны 09 сарын 18                               Дугаар А/07                           Налайх хот Эрх бүхий албан тушаалтан томилох тухай Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.8, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сон...

Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай...

2015 оны 09 сарын 08 өдөр                        Дугаар А/06                           Налайх хот   Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.6, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79 дүгэ...