Эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай

2015 оны 10 сарын 09 өдөр                             Дугаар А/07                         Налайх хот

Эцэг эхийн зөвлөл байгуулах

тухай

 

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2 дахь хэсэг, ″Налайх хотын Захирагчийн Ажлын албаны дүрэм″-ийн 2.6-д заасныг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

  1. Налайх хотын Захирагчийн Ажлын албаны “Эцэг эхийн зөвлөл”-ийг дараах бүрэлдэхүүнээр байгуулсугай.

Зөвлөлийн дарга:                 А.Пүрэвжамц           -Нийтийн үйлчилгээний

                                                                               хэлтсийн дарга

Гишүүд:                                  М.Индра                     -Ахлах нягтлан бодогч

                                             М.Энхцэцэг             -Хот байгуулалтын хэлтсийн

                                                                               Орлогын эдийн засагч, өмч

                                                                              хариуцсан мэргэжилтэн

  1. Зөвлөлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг жил бүр гарган, байгууллагын албан хаагчдын хүүхдүүдийн авъяас чадварыг хөгжүүлэх, боловсрол эзэмших, нийгэмших, хүмүүжүүлэхэд нь эцэг эх багш нартай хамтран ажиллаж туслалцаа үзүүлэхийг эцэг эхийн зөвлөл (А.Пүрэвжамц)-т үүрэг болгосугай.

 

ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР БӨГӨӨД

ЗАХИРАГЧИЙН     АЖЛЫН       АЛБАНЫ

ДАРГА                               М.ГАНБААТАР